JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem

JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem je web aplikacija razvijena za potrebe Uprave za inspekcijske poslove. Sistem je počeo sa radom 04.01.2021 i koriste ga sve inspekcije, tj. oko 300 korisnika. Funkcionalnosti sistema se ogledaju u efikasnom vođenju dokumentacije, generisanju različitih izlaznih dokumenata, automatizaciji procesa inspekcijskog nadzora, praćenju rada, opterećenosti i efikasnosti inspektora, izvještavanju, kao […]

Si4sec – Jačanje industrije 4.0 semantički poboljšanom kibernetičkom sigurnošću

Ref.No. IPA/CFU/MNE/135 Projekat se finansira iz Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Program sufinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Koordinator na ovom projektu je Fakultet za Informacione Sisteme i Tehnologije UDG. Četvrta industrijska revolucija Četvrta industrijska revolucija (poznata kao industrija 4.0) odvija se širom svijeta, otvarajući nove horizonte […]

CultDMap – Interaktivna digitalna mapa kulturnog nasljeđa Crne Gore

Naša vizija Ovaj projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije u okviru IPA šeme finansiranja. Projekat se radi u saradnji sa Fakultetom Umjetnosti UDG. CultDMap je zamišljen da obezbjedi podsticanje inovacija u turizmu Crne Gore, i to kroz digitalizaciju kulturnog nasljeđa izgradnjom novih usluga i proizvoda kako bi se maksimizirala upotrebljivost, dostupnog, i ponovna upotreba […]

Kanli kula – AR

Prizori prošlosti uz tehnologije budućnosti. Augmented reality na Kanli Kuli Kompanija Čikom je zajedno sa kompanijom DigitalDAB kao član konzorcijuma na međunarodnom tenderu raspisanom od strane Opštine Herceg Novi bila prvorangirani ponuđač za izradu inovativnih digitalnih sadržaja kao i nabavku opreme za potrebe digitalizacije tvrđave Kanli kule. Naziv projekta je Interreg IPA CBC Programme Croatia-Bosnia […]

URBIS- Informacioni sistem za podršku rada Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora

URBIS je informacioni sistem namjenjen automatizaciji poslova  Urbanističke, Građevinske i Inspekcije zaštite prostora. Projekat je finansiran od strane Svjetske banke kao dio LAMP projekta (Land Administration and Management Project). Jedna od najvažnijih karakteristika  Urbisa je konfigurabilnost, tako da se IS može relativno lako  prilagoditi i dograditi za automatizaciju poslovnih procesa u svim  inspekcijama. Funkcionalnosti sistema […]

Sistem za komunikaciju sa korisnicima (SKK)

Neke od značajnijih prednosi koje se dobijaju uvođenjem Sistema za komunikaciju sa korisnicima(SKK) su: bolja interakcija sa korisnicima usluga, analitička obrada podataka, centralizovana prijava svih problema…

MTicket System

MTicket system je u potpunosti prilagođen korisnicima, pa samim tim omogućava veću optimizaciju i standardizaciju ali i ubrzavanje svih procesa rada, efikasniju preglednost rada i poslovanja.

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije

LAMP – Registar tehničke i planske dokumentacije Ministarstva turizma i održivog razvoja u potpunosti zadovoljava efikasno i uspješno vođenje svih tehničkih i planskih dokumenata na teritoriji Crne Gore…

Elektronska sjednica vlade

Osnovne prednosti ovog sistema su funkcionalni dokument menadžment, workflow dokumentacije i procesa, sigurnost dokumenta, sigurnost sadržaja i pristupa dokumentima, verzioniranje dokumenata…