Sistem za komunikaciju sa korisnicima (SKK)

Neke od značajnijih prednosi koje se dobijaju uvođenjem Sistema za komunikaciju sa korisnicima(SKK) su: bolja interakcija sa korisnicima usluga, analitička obrada podataka, centralizovana prijava svih problema...

Sistem za komunikaciju sa korisnicima usluga, SKK, predstavlja skup integrisanih softverskih i hardverskih modula koji omogućavaju interaktivnu komunikaciju lokalnih samouprava i privrednih sistema sa korisnicima usluga (građanima).

SKK omogućava, osim same prijave inicijativa, njihovu inicijalnu obradu i pokretanje procedura riješavanja, ali i povratnu informaciju ka građanima o statusu inicijativa. U cilju što veće transparentnosti i kvaliteta rada lokalnih samouprava i privrednih sistema, u SKK-u odgovor na zahtjeve, probleme ili inicijative korisnika stiže u roku od 48 sati.

U SKK omogućeno je postavljanje anketa o stepenu zadovoljstava korisnika usluga, što podiže kvalitet i ugled privrednih sistema, i lokalnih samouprava na viši nivo.

SKK je aplikacija koju koriste dispečeri i koja je integrisana sa hardverskim komponentama modula za prihvatanje inicijativa građana i Call Centrom.

SKK ima mogućnost prihvatanja informacija putem:

 • Telefona (specijalni broj za te namjene)
 • Govornog automata ( sprecijalni broj za te namjene)
 • SMS servisa sa podešavanjima odgovarajućeg gateway-a
 • E-maila (posebno definisanog za te namjene)
 • Web servisa (web aplikacija za podnošenje zahtjeva)
 • Ličnim putem preko Građanskog biroa

Zavođenje i obrada inicijativa

Neke od osnovnih funkcionalnosti SKK:

 • Prijem svih inicijativa građana
  • sa osnovnim podacima o podnosiocu (ako su raspoloživi)
  • informacijama o subjektima prema kojima se pokreće inicijativa, odnosno prijava
  • načinom preferirane komunikacije sa podnosiocem inicijative
  • datumom i vremenom podnošenja
  • eventualnim video ili audio zapisom
  • mogućnošću preslušavanja audio zapisa podnijetog posredstvom govornog automata i povezivanje aplikacije i softvera telefonske centrale

 • Zavođenje inicijativa građana ( u zavisnosti od načina prijema inicijative, razlikuju se i načini zavođenja svih pristiglih inicijativa):
  • Putem telefona – preslušava se sadržaj snimka pristiglog poziva
  • Putem govornog automata – preslušava sadržaj snimka sa govornog automata
  • Putem SMS servisa – inicijativa se zavodi na osnovu sadržine sms poruke
  • Putem E-maila – inicijativa se zavodi na osnovu sadržine elektronske poruke
  • Putem WEB servisa – inicijativa se zavodi na osnovnu podataka unešenih putem web-a . Neki od podataka koji se unose su : Opis problema, lokacija, adresa problema, tip zahtjeva, podnosilac, način odgovora
Zavođenje zahtjeva
 • Obrada zavedenih inicijativa se vrši:
 • Kroz formu za izmjenu i prikaz svih inicijativa sa sledećim podacima:
  • Email
  • Telefon
  • Datum  prijema
  • Datum zavođenja
  • Način odgovora (email, sms, telefon,ili mogućnost odabira više opcija odjednom)
  • Adresa problema – preduzeće koje će obrađivati zavedenu inicijativu, problem, prijavu
  • Referent za obradu ( sa informacijama o trenutnim opterećenjem referenta u smislu broja zahtjeva koji trenutno obrađuje)
  • Tip zahtjeva
  • Mjesto
  • Lokacija
  • Tekst zahtjeva – Opis problema
  • Slika
  • Status
  • Podnosilac
  • Način prijema
 • Mogućnost štampe omota zahtjeva
 • Setovanje rokova obrade, uz mogućnost promjene statusa uz obrazloženje
 • Slanje odgovora podnosiocu putem e-maila, sms-a ili oba istovremeno
 • Naknadno povezivanje sa dolaznim pozivima i snimcima sa govornog automata a koji se odnose na isti zahtjev
 • Povezivanje sa odlaznim pozivima prema podnosiocu
 • Pretraga svih zahtjeva po različitim kriterijumima : podnosilac, način prijema, rok obrade, status, lokacija, mjesto, adresa problema, tip zahtjeva, referent, email, telefon, datum zavođenja

Zavedeni zahtjevi

Svaka zavedena inicijativa u SKK ima svoj status na osnovu koga se prate sve promjene koje se odnose na određenu inicijativu. Neki od statusa koji postoje u sistemu su:

 • Zaveden
 • U radu
 • Riješen
 • Vraćen
 • Na čekanju
 • Neprecizan
 • Nenadležan
 • Upravni postupak
 • INV – u pripremi
 • INV – PLAN – tekuća godina
 • INV – NIJE PLAN
 • Nevalidan

Izvještaji

SKK zbog kompleksnosti procesa koji se odvijanju u njemu, a koji se pritom odnose na interakciju sa korisnicima usluga (građanima), u sebi ima implementirane različite vrste kriterijuma na osnovu kojih se generišu različite vrste izvještaja. Izvještaji se mogu generisati na dnevnom, mjesečnom, periodičnom i godišnjem nivou. Svaki od izvještaja je moguće štampati i čuvati u PDF, Excel, Word formatima.

Filtriranje izvještaja se vrši po sledećim kriterijumima:

 • Podnosilac
 • Način prijema
 • Rok
 • Status
 • Adresa problema – preduzećekoje će obrađivati zavedeni problem
 • Referent za obradu
 • Raferent koji je zaveo problem
 • Tip zahtjeva
 • Mjesto
 • Lokacija
 • Tekst zahtjeva – opis problema
 • Bez odgovora
 • Email
 • Telefon
 • Datum zavođenja
Filtriranje izvještaja

SKK pospješuje ugled i poziciju lokalne samouprave, ali i bilo kog privrednog subjekta  i time omogućava unapređenje poslovanja postojeće privrede, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta. Neke od značajnijih prednosi koje se dobijaju uvođenjem SKK su:

 • Transparentniji rad lokalnih samouprava, privrednih sistema, ali i drugih organizacija
 • Efikasnija koordinacija rada sa drugim institucijama
 • Bolja interakcija sa korisnicima usluga – građanima
 • Uvid u najčešće probleme koji se prijavljuju, pa samim tim brzo i dugoročno rješavanje alarmantnih slučajeva
 • Efikasnije dugoročno planiranje programa rada
 • Analitička obrada podataka
 • Centralizovana prijava svih problema
 • Brzo rješavanje svih problema
 • Smanjenje nezadovoljstva građana
 • Bolja komunikacija građana sa preduzećima, upravama, direkcijama

Korišćene tehnologije

 • ASP.NET Web Forms, UI for ASP.NET Ajax – Telerik,   WCF ( Windows Communications Foundation).
 • Programski jezici: C#, javascript (jquery library)
 • Dizajn: html 5, CSS3, bootstrap framework
 • Data model: Entiity Framework
 • Database server: Microsoft SQL Server
 • Windows i Linux webserver

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja