Elektronska evidencija gostiju (turističke organizacije, hoteli, privatni izdavaoci smještaja)

Pored ažuriranja prijava, prednost softvera elektronske evidencije gostiju predstavlja i jednostavnije i efikasnije statističko i analitičko izvještavanje.

Softver za elektronsku evidenciju gostiju olakšava i ubrzava rad službenika u turističkim organizacijama koji rade na unosu podataka o gostima. Sistem funkcioniše kako u kancelarijskim uslovima tako i u radu na terenu, jer je implementiran kao web rješenje.

Prednosti sistema

 • Smanjenje vremena potrebnog za izvršavanje radnih procesa
 • Smanjenje količine papirnih dokumenata u obradi
 • Bolja preglednost poslovanja
 • Standardizacija poslovanja
 • Visoka zaštita od neovlašćenih pristupa

Šifranici

Osnovni podaci (opština davaoca smještaja, država gosta, granični prelaz, tip vize, vrsta takse i sl.) podijeljeni su po šifarnicima, pa se prilikom formiranja boravišne prijave biraju iz predefinisanih polja.

Šifarnik taksi

Korišćenje šifarnika obezbjeđuje jednostavniji unos, manju vjerovatnoću pravljenja greške, kao i mogućnost formiranja statističkih izvještaja po bilo kojem od šifarnika.

Boravišne prijave

Osnovni podaci o gostima i davaocima smještaja upisuju se i čuvaju u registrima. Kroz sistem je moguć pregled svih gostiju i osoba koje izdaju smještaj. Na taj način je službenicima u lokalnim turističkim organizacijama olakšana mogućnost pretrage osoba koje su im potrebne (gost ili osoba koja je davalac smještaja). Prijave boravka je moguće pretraživati po svim podacima unešenim prilikom unosa prijave. Sistem za naplatu boravišne takse ima implementiran revizorski trag kao i mogućnost podešavanja vremenskog intervala u okviru kojeg je moguće izmjeniti prijavu.

Forma za unos gosta
Forma za unos davaoca smještaja

Administracija

Prava pristupa podacima u programu regulišu se po zahtjevu korisnika. Sistemski dio aplikacije je veoma specifičan modul koji je zadužen za kreiranje korisnika, korisničkih uloga, hijerarhije radnih mjesta i podešavanja prava pristupa. Pristup ovom modulu je moguće isključivo administratorima sistema (korisnicima sa ovom korisničkom ulogom). Program omogućava regulisanje prava pristupa na nivou punktova za naplatu, operatera, kao i samog administratora. U zavisnosti od uloge koja je dodjeljena određenom korisniku razlikuju se prava pristupa i rada u samom programu.

Forma za pregled uloga i korisnika uloga

Izvještaji

Pored ažuriranja prijava, prednost softvera elektronske evidencije gostiju predstavlja i jednostavnije i efikasnije statističko i analitičko izvještavanje. Sistem nudi sledeće tipove izvještaja:

 • Obračun pazara na dan ili za period
 • Obračun pazara po radnicima za dan ili period
 • Obračun pazara po punktovima
 • Prijave po punktovima
 • Statistika naplate takse po državama za dan ili period
 • Statistika naplate takse po stanodavcima za dan ili period
 • Evidencija boravaka po stanodavcu za dan ili period
 • Bijeli karton
 • Broj i spisak gostiju za dan ili period
 • Istorija odjava i prijava sa sistema

Svi izvještaji se mogu raditi za dan ili za odabrani vremenski period.

Izvještaj po mjestu prijema za period

Grafički izvještaji

Pored analitičkih i statističkih izvještaja sistem omogućava i generisanje različitih tipova grafičkih izvještaja. U sistemu postoje sledeći tipovi grafičkih izvještaja:

 • Prijave po nacionalnostima za period
 • Prijave po plaćanju za period
 • Prijave po starosnoj dobi za period
 • Prosječna taksa po punktu
 • Udio u broju prijava po punktovima za period
 • Udio u iznosu takse po punktovima za period
 • Uporedni broj prijava po godinama
 • Uporedni iznos takse po godinama
Prijave po nacionalnostima za određeni period
Uporedni iznos takse po godinama

Integracija – MUP

Informacioni sistem je razvijen tako da postoji mogućnost integracije sistema sa registrom privremenih boravaka u MUP-u, odnosno mogućnost paralelne registracije boravka i u bazu podataka MUP-a. Na taj način se znatno olakašava rad turističkih organizacija na način da se skraćuje vrijeme potrebno za registraciju boravka (jedna prijava se registruje istovremeno u bazu podataka turističke organizacije i bazu podataka MUP-a), a ispunjavaju se sve zakonske procedure. Proces integracije se obavlja putem sigurne konekcije i razmjene poruka sa web servisom MUP-a. Preduslov za obavljanje razmjene poruka sa servisom MUP-a je posjedovanje tokena koje izdaje Pošta Crne Gore. Prilikom registracije podataka o boravku u bazu MUP-a, podaci se digitalno potpisuju RSA enkripcijom uz upotrebu tokena. Na taj način se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuje mogućnost potencijalnih grešaka ili prevara.

DESKO skener za putne isprave

Izgled desko skenera

Aplikacija je u potpunosti integrisana sa DESKO Mini MPR skenerom, koji je specijalizovan za skeniranje ličnih dokumenata i putnih isprava kao što su lične karte i pasoši. Radi na principu OCR (Optical Character Recognition), ili optičkog raspoznavanja karaktera unutar MRZ (Machine Readable Zone) zona na biometrijskim ličnim dokumentima.

Nakon što korisnik provuče lični dokument ili putnu ispravu kroz skener, aplikacija je u mogućnosti da automatski pročita i parsira podatke o licu iz MRZ zone. Tako dobijeni podaci se smiještaju u odgovarajuća polja u aplikaciji i drastično smanjuju vrijeme obrade jer su polja automatski pročitana i upisana. Na ovaj način smanjena je mogućnost greške prilikom unosa.

Polja koja se mogu pročitati sa pasoša su:

 • Naziv dokumenta
 • Tip dokumenta
 • Zemlja izdavanja dokumenta
 • Prezime
 • Ime
 • Broj pasoša
 • Državljanstvo
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Datum važenja
 • JMBG

Polja koja se mogu iščitati iz lične karte su:

 • Naziv dokumenta
 • Država izdavanja
 • Br. Lične karte
 • JMBG
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Datum važenja
 • Državljanstvo
 • Opcioni podaci
 • Prezime
 • Ime

Pogledaj ostale projekte

Dopada vam se što vidite?

Povjerite nam digitalnu transformaciju vašeg poslovanja