JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem

JIIS – Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem je web aplikacija razvijena za potrebe Uprave za inspekcijske poslove. Sistem je počeo sa radom 04.01.2021 i koriste ga sve inspekcije, tj. oko 300 korisnika. Funkcionalnosti sistema se ogledaju u efikasnom vođenju dokumentacije, generisanju različitih izlaznih dokumenata, automatizaciji procesa inspekcijskog nadzora, praćenju rada, opterećenosti i efikasnosti inspektora, izvještavanju, kao i procjeni i upravljanju rizikom.

Glavne prednosti sistema:

  • Automatizacija procesa inspekcijskog nadzora
  • Efikasno vođenje dokumentacije
  • Procjena rizika
  • izvještavanje, praćenje rada i efikasnosti inspektora
  • High protection against unauthorized access

Take a look at our other projects

Like what you see?

Entrust us with the digital transformation of your business